Renginiai

Įvadas

           2023 metai su savimi atsineša daugybę 35 metų jubiliejų. Didžiausias dėmesys yra skiriamas ,,Sąjūdžio“ jubiliejui. Lietuvos Nepriklausomybės kovų 1988 – 1992 metais istorijoje liko tik nacionalinio išsivadavimo, judėjimo ,,Sąjūdis“ veikla, suvaidinusio svarbų vaidmenį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

             Tačiau tamsiame šešėlyje liko gana vaisinga šimtų ir tūkstančių Lietuvos patriotų veikla, visų tautybių atstovų, įnešusių nemažą indėlį į Lietuvos valstybės nepriklausomybės pergalę, veikla. Šiame straipsnyje nagrinėjama mažai žinoma istorija, kurioje neatskiriamas ryšys tarp laikų ir kartų žmonių, kovojančių už nepriklausomybę skirtingais laikais ir skirtingomis sąlygomis.

Informacija apie LAF-1988 metų aplinkybes

           Dėl Gorbačiovo politikos 1988 metais visiems lietuviams* atsirado puiki galimybė atkurti 1940 metais prarastą Lietuvos valstybės nepriklausomybę, kurioje 1988 metų LAF panaudojo 1940 metų LAF patirtį aktyvinti kovą už Lietuvos valstybinę Nepriklausomybę.

* Lietuviai – šiame kontekste ši sąvoka laikoma etnoso sąvoka, vienijančia visus Lietuvos žmones, laikančius save valstybės, kurios žemėje jie gyvena, piliečiais ir patriotais, nepriklausomai nuo tautybės, socialinės padėties, gimimo vietos ar religijos;

           Tokia filosofija iš esmės skyrėsi nuo pirmojo LAF (1940 spalio mėn. – 1941 rugsėjo mėn.) sąvokų, kai svarbiausiu dalyku buvo įvardijama tik Lietuvos gyventojų etninė, o ne pilietinė priklausomybė (savęs suvokimas), kaip neatskiriama Lietuvos valstybės dalis.

 

Judėjimų, pasisakančių už Lietuvos prarastos nepriklausomybės atkūrimą, istorija

 

1940-ieji metai

Pirmasis Lietuvos aktyvistų frontas – LAF-1940 m.

            Šios organizacijos įkūrėju laikomas lietuvis Kazys Škirpa, Lietuvos prisijungimo prie TSRS metu atliekantis Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje pareigas. Jis 1940 metais lapkričio mėnesį Berlyne įkūrė Lietuvos aktyvistų frontą, kuris bendradarbiavo su Vokietijos karine žvalgyba, siekdamas nuversti sovietų valdžią Lietuvoje. Vermachto puolimo išvakarėse frontas rengė didelio masto sukilimą Lietuvoje.

 

1941-ieji metai

            1941 m. balandžio 22 d. Kaune LAF šalininkai suformavo laikinąją Lietuvos Vyriausybę. Ministru pirmininku buvo paskirtas Kazys Škirpa, kuris negalėjo pradėti eiti savo pareigų, nes tuo metu buvo sulaikytas Berlyne. Buvo planuojama, kad Vyriausybė ateis į valdžią po to, kai vokiečių kariuomenė išstums iš Lietuvos sovietų kariuomenę.

            1941 m. birželio 23 d. Vyriausybė paskelbė deklaraciją: „suformuota naujai atgimstančios Lietuvos laikinoji Vyriausybė skelbia laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą.“ Prasidėjus okupacijai vokiečiai neparodė susidomėjimo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu. Netrukus po to, kai vokiečių kariuomenė užėmė Lietuvą, buvo suformuota P. Kubiliūno vadovaujama okupacinė administracija, o Lietuva buvo įtraukta į Reicho komisariatą „Ostlandas“ ir gavo Generalinės apygardos statusą. Generalinis komisaras pranešė gyventojams, kad paskirtas „į buvusios nepriklausomos Lietuvos valstybės sritį“.

            1941 m. rugsėjo 15 d. LAF fronto vadovybė kreipėsi su laišku į Adolfą Hitlerį, kuriame priminė apie savo nuopelnus sparčiai plečiant vokiečių dalinius per Lietuvos teritoriją ir išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad Vokiečių civilinė valdžia uždraudė aukštąjį mokslą lietuvių kalba, visus laikraščius lietuvių kalba, knygų lietuvių kalba leidybą ir pardavimą, įskaitant prieš karą išleistą mokslinį žodyną. Išstūmė lietuvių kalbą iš radijo laidų ir uždraudė groti Lietuvos nacionalinį himną. Be to, nuo Gedimino kalno buvo nuimta Lietuvos vėliava ir uždrausta švęsti Lietuvos nacionalines šventes.

Viltis, kad Vokietija padės atkurti Lietuvos nepriklausomybę, nepasiteisino. 1941 m. rugsėjo 26 d. Vokiečių okupantai uždraudė LAF, o LAF šalininkai, ištikimi Vokietijos valdžiai, tapo okupacinės policijos dalimi.

 

1988-ieji metai

             1988 metais Gorbačiovo „perestroikos“ atšilimo metu Lietuvoje ėmė atsirasti diskusijos, kuriose atvirai buvo išsakomi politiniai samprotavimai. Mažai kas žino, kad Vilniuje jau apie 20 metų – nuo 1969 metų egzistavo diskusijų klubas ,,Gaublys“, kurį lankė „Žinių“ visuomenės lektoriai. Tai buvo vienintelė laisva vieta aptarti šalies vadovybės veiksmus ir įvertinti jų efektyvumą. Klubas kartą per mėnesį susirinkdavo Profsąjungų rūmų bibliotekoje ant Tauro kalno. Šis politinės laisvės centras vėliau tapo kelių labai aktyvių ir progresyvių politinių organizacijų gimimo vieta.

            Vadovaujant Leopoldui Tarakevičiui čia atsirado Lietuvos humanistų partija, taip pat kartu su Vytautu Kazlausku jis įkūrė beveik trejus su puse metų dirbusį politinį teatrą ,,Ieškojimas“. Didelį palaikymą jiems visada teikė Česlovas Juršėnas. ,,Gaublyje“ dirbo steigėjai ir Lietuvos aktyvistų fronto – LAF-1988 vadovai. Aktyviai veikė ryšių su Rusijos politiniais judėjimais Maskvoje ir Sankt Peterburge sekcija, kuri palaikė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo idėją, o 1991 m. sausio 13 d., naktį gavę iš mūsų informaciją, išėjo su lietuvių tautos palaikymo demonstracijomis.

            1988 metų Lietuvos aktyvistų frontas – LAF – buvo įkurtas 1988 m. rugsėjo mėnesį ir iki 1990 m. gruodžio mėnesio veikė slaptai, nerodydamas savo veiklos. Šios organizacijos atsiradimo priežastimi tapo judėjimo ,,Sąjūdis“ ir analogiškų judėjimų aktyvumas, kurie sukėlė valdžios pasipriešinimą. Atsižvelgiant į tai, ,,Gaublio“ vadovybei kilo idėja, kad būtina plėsti dialogą su piliečiais ir organizuoti atitinkamą susirinkimų ir mitingų apsaugą nuo valdžios savivalės. Buvo išreikštas pasiūlymas atkurti LAF-1940 veiklą su atnaujinta ideologija. Naujojo LAF-1988 tikslas buvo nevieša ir efektyvi nepriklausomybės šalininkų Vilniuje susirinkimų, mitingų, tarp jų ,,Gaublio“ renginių ir teatro ,,Ieškojimas“ apsauga. LAF kovinio rengimo maskavimui buvo organizuoti Aikido užsiėmimai su vaikais ir jų tėvais, vėliau buvo sukurtas ir užregistruotas Vilniaus tradicinis aikido klubas, tapęs LAF suaugusiųjų aktyvistų grupės kovinio rengimo vieta.

            LAF aktyvistų rengimo pradžia – 1988 metų rugsėjis. Kovinio rengimo užsiėmimus vedė V. Lisicynas, kurį į LAF įtraukė, kaip žinomą demokratą ir autoritetą, politikos ir karinių klausimų srityje, kovos menų ir jų realių pritaikymų specialistą. Užsiėmimai vyko įvairiose miesto vietose: policijos, ugniagesių, mokyklų salėse. LAF veiklą dvasiškai palaimino Monsenjoras Vasiliauskas. Konspiracijos ir saugumo tikslais štabas neturėjo nuolatinės dislokacijos vietos. Kiekvieną kartą buvo paskiriama kita vieta. Tik praėjus dvejiems metams nuo LAF veiklos pradžios, kai sumažėjo pavojus vadovybės gyvybei ir sveikatai, 1990 metų gruodį laikraštyje ,,Žinios“ buvo išspausdintas Lietuvos aktyvistų fronto pareiškimas, kur pirmą kartą buvo įvardinti įvairių rangų LAF vadovais – kuratoriais Algirdas Kizevičius, Linas Jučas, Antanas Damaševičius ir Vladimiras Lisicynas.

            Pranešime nebuvo patikslinta, kas realu „kuratoriui“ Vladimirui Lisicynui, tai reiškė būti specialiųjų reikalų, o faktiškai štabo ir ryšių su užsienio organizacijomis, saugumo, LAF vidaus ir išorės žvalgybos sekcijos viršininku, taip pat atsakingu už fronto aktyvistų kovinį parengimą. Vladimiras Lisicynas buvo pakviestas į LAF, nes klube ,,Gaublys“ nuo 1982 m. buvo žinomas, kaip demokratas ir autoritetas, politikos ir karinių klausimų srityje.

            ,,Žinios“ straipsnyje konspiracijos tikslais taip pat nebuvo įvardyti svarbiausi LAF ideologai ir pagrindiniai politiniai vadovai: bendrosios politikos ir propagandos klausimais Vytautas Kazlauskas ir jo nuolatinis pavaduotojas, klubo ,,Gaublys“ vadovas Leopoldas Tarakevičius. Būtent filosofas Vytautas Kazlauskas ir istorikas Leopoldas Tarakevičius, remdamiesi diskusijų klubu ,,Gaublys“ Vilniuje Profsąjungų kultūros rūmuose įkūrė politinį teatrą ,,Ieškojimas“, kuriame daugiau nei per tris metus praėjo 642 tūkst. Lietuvos piliečių, siekiant išaiškinti Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo principus ir perspektyvas. Visus politinio teatro ,,Ieškojimas“ kasdienius susirinkimus, taip pat kitus pilietinius ir jaunimo renginius saugojo LAF ir Vilniaus miesto tradicinio aikido klubo nariai.

            Vladimiras Lisicynas su jo parengtais padėjėjais buvo atsakingas už visų LAF renginių ir kitų renginių mieste saugumą. Ne kartą Nepriklausomybės priešininkai rengėsi pavojingoms, kartais mirtinai pavojingoms provokacijoms, tačiau visų provokacijų pavyko išvengti. Kelis kartus vinimis buvo užkimšti avariniai išėjimai iš profsąjungų rūmų teatro salės, o prie įėjimų buvo aptikti kibirai ir kanistrai su benzinu. Šimtų susirinkusiųjų gyvybei tada grėsė mirtinas pavojus.

            LAF vadovybėje buvo daug daugiau minėtų žmonių. Pasibaigus LAF veiklai, 16 žmonių, kurie labiausiai prisidėjo prie LAF veiklos, 1992 m. „Gaublio“ ir LAF generaliniame susirinkime buvo paskelbti Lietuvos Nepriklausomybės generolais. Sąrašas pridedamas straipsnio pabaigoje.

 

1990-ieji metai

            1990 m. kovo 31 d. LAF (konkrečiai V. Lisicyno padedamas Juozo Bagdonavičiaus) pastangomis šalies vadovybei buvo perduota informacija apie kitą rytą rengiamą pagal M. Gorbačiovo įsakymu į Vilnių atvykusį VRM ypatingųjų pavedimų statytinį – generolą Maksimovą genocido aktą prieš Vilniaus piliečius, gynusius sovietų kariuomenės užgrobtus Spaudos rūmus. Algirdas Brazauskas spėjo atšaukti nusikalstamą įsakymą sušaudyti ten susirinkusias 5000 – 6000 moterų ir vaikų. 1990 metų balandžio 1 dieną 8 val. 45 min. – likus vos 15 min. iki sušaudymo pradžios, savo asmeniniu atvykimu į rengtos provokacijos vietą.

 

1991-ieji metai

            1991 m. sausio 12 d. 23 valandoms LAF sąrašuose buvo 1555 aktyvistai. Sausio 13-osios naktį daugelis LAF aktyvistų, tarp jų ir V. Lisicynas, patyrė įvairaus sunkumo traumas, gelbėdami žmones prie televizijos bokšto. Jie buvo apdovanoti vyriausybės apdovanojimais, o vėliau pripažinti nukentėjusiaisiais ir, kaip liudytojai dalyvavo teismo procese dėl 1991 metų sausio 13-osios įvykių.

            Aktyviai suveikė ryšiai su Rusijos politiniais judėjimais Maskvoje ir Sankt Peterburge, kurie palaikė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo idėją. 1991 m. sausio 13 d., naktį gavę iš mūsų informaciją apie nakties įvykį, jau ryte išėjo į gatves su lietuvių tautos palaikymo demonstracijomis. Taip pat LAF aktyvistai ir Vilniaus tradicinio aikido klubo (centro) vyresnieji nariai kartu su policija ir prezidento apsauga dalyvavo saugant vidaus tvarką Vilniaus šventėse ir Dainų šventėse:

• 1990 m. Lietuvos tautinė dainų šventė (XIII);

• 1994 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė;

• 1997 m. Moksleivių dainų šventė;

• 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė;

• 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė „Mes“.

 

            Saugant šiuos svarbiausius tarptautinius renginius aktyvistai glaudžiai bendradarbiavo su policija ir Lietuvos Respublikos Prezidento apsaugos tarnyba. LAF bendradarbiavo ir su Generaline prokuratūra, saugant jos konferencijas, organizuotas generalinio prokuroro, kuris 1990 – 1995 metais buvo Artūras Paulauskas.

 

1992-ieji metai

            Nuo 1992 metų pradžios padaugėjo viešų grėsmių „Gaublio“ klubo narių gyvybei ir sveikatai. 1992 m. kovo mėn. tapo aišku, kad Lietuva nenutrauks Nepriklausomybės kelio, nes nebuvo išorinių ir vidinių jėgų, kurios galėtų trukdyti jos plėtrai ir keltų grėsmę. Iš ,,Sąjūdžio“ išaugę šalies vadovai nepripažino kitų jėgų, išskyrus ,,Sąjūdį“ buvimo ir menkino kitų jėgų dalyvavimo Lietuvos nepriklausomybėje reikšmę. LAF vadovybei supratus, jog iškelti uždaviniai įvykdyti, buvo nuspręsta, kad tolesnės mūsų veiklos Lietuvai tęsti nereikia. Dėl šios priežasties buvusių LAF aktyvistų saugumui visi LAF archyvai buvo likviduoti, o jo veikla nutraukta.

 

Priedas

LAF Garbės Generolai:

1992-03-14 ,,Gaublio“ klubo ir LAF susirinkimas susirinko į išplėstą generalinį posėdį, įskaitant visų bendrų organizacijų atstovus ir vienbalsiai paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės labui labiausiai prisidėjusius piliečius Lietuvos Nepriklausomybės garbės generolais.

Palaimina: Vilniaus arkikatedros klebonas Monsenjoras Vasiliauskas.

2023 m. rugpjūčio mėn. mirusieji buvo pažymėti raudona spalva.

 

1.  Vytautas Kazlauskas (LAF, teatro ,,Ieškojimas“ vadas);

2.  Linas Jučas (LAF Vyr. koordinatorius 1-asis pavaduotojas);

3.  Algimantas Keina (LAF kapelionas);

4.  Leopoldas Tarakevičius („Gaublio“ klubo vadovas; LAF, teatro „Ieškojimas“ politinių klausimų vyriausiasis pavaduotojas, Lietuvos Humanistų partijos įkūrėjas);

5.  Vladimiras Lisicynas (LAF štabo vadas, vyriausiasis LAF aktyvistų paruošimo instruktorius);

6.  Antanas Damaševičius (LAF Vyr. koordinatorius);

7.  Zacharijus Putilovas (kino režisierius, teatro „Ieškojimas“ kino operatorius);

8.  Antanas Raudonis;

9.  Romualdas Grigas;

10. Juozas Bagdanavičius;

11. Alfonsas Ambrazas;

12. Radzevičius Kazys;

13. Algirdas Kizevičius;

14. Petras Cidzikas;

15. Antanas Terleclas;

16. Kazimeras Vidžiūnas.

 

Iš dabar dar gyvenančių generolų…

            Leopoldas Tarakevičius tapo bitininkų draugijos prezidentu, egzoterikos akademijos prezidentu, pranašautoju; Reguliariai skelbia politikos prognozes, kurios pildosi dėl jo didžiulės politinės patirties ir akiračio; Jis yra Lietuvos Humanistų partijos pirmininkas, taip pat nuo 1990 m. nuolatinis klubo „Gaublys“ prezidentas, klubo, kuris ir toliau egzistuoja, nepaisant visos šio klubo praeities.

            Vladimiras Lisicynas dėl savo atkurtos japonų kovos menų mokyklos, kuri gavo naują pavadinimą „Tenchi Bogyo Ryu®“ („Visatos gynybos mokykla“ – užpatentuota Japonijos nacionaliniame  patentų biure – vienintelė iš visos kovos menų šakų ir dar keturiuose kontinentuose); Turintis tarptautinį autoritetą yra vienintelis ne japonas priimtas į uždarą „Senovės japonų kovinių mokyklų didmeistriu ir patriarchų klubą“; 1997 metais tapo signataru ir pasaulinės Federacijos nariu Washington (DC) – globojamos JAV Prezidento, į kurią įeina 100 aukščiausių kovinių menų patriarchų (iš 42 000 mokyklų); 2000 metais įkūrė „Lietuvos tradicinė savigyna®“. 2001 metais įkūrė „Lietuvos tradicinio aikido federacija“; 2002 metais tapo „World Martial Arts Union“ (WoMAU) Korėjoje signataru; 2008 metais tapo profesoriumi ir garbės akademiku tarptautinės Italijos valstybinės saugos akademijos; 2010 tapo senovės Italijos riterių ordino „Ordine Dell‘Aquila Romana“ Legatus – generolu; Būdamas jaunesnis mokė slaptų taikomųjų kovos technikų daugelyje specialiųjų policijos tarnybų ir armijos seminarų Europos Sąjungoje; Išleido japonų kovos menų enciklopediją „Restoration of the Forgotten“ („pamirštų, prarastų atgimimas“); Už nuopelnus gavo Italijos, Lenkijos karininkų apdovanojimų; Dabar tęsia darbą Japonijos kovos menų teorijos ir praktikos klausimais, rengia kovos menų enciklopedijos tęsinį.

            Šiuo metu informacijos apie kitus kolegas nėra. Šių puikių ir nusipelniusių žmonių amžius buvo garbus.

 

Informacija:

- nuoroda į protingą publikaciją apie klubą "Gaublys":

http://www.zinija.lt/index.php/apie-mus/klubai/gaublys

 

Buv. 1988-1992 LAF koordinatorius / buv. LAF štabo vadas V. Lisicynas

Plačiau

2020 m. vasario 15 d. vyko šaudymo pneumatiniu šautuvu varžybos skirtos Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Varžybų dalyvius pasveikino Lietuvos kariuomenės kapitonas Saulius Augustinavičius.

Bendroje įskaitoje nugalėtojo taurę pelnė Zigmantas Barzdžius-sveikiname.

Už finansinę paramą dėkojame UAB "Skirlita" direktoriui Valdui Stasiukynui, už pagalbą organizuojant varžybas Aušrai Blažauskaitei, Mantei ir Vygantui Marcinkevičiams, Sauliui Augustinavičiui, Juozui Luckui, Joanai Kalantaitei, Alvydui Lanauskui, Visvaldui Dambrauskui, Laimiui Glaveckui, Tautvydui Lanauskui, Rokui Yeo ir Arminui Kilinskui.

Plačiau

Varžybos skirtos Alytaus tradicinio aiwakido klubo 20-mečiui paminėti.

Nugalėtojai:

I - Edvinas Levulis
II - Dovydas Aušiūraitis
III - Tomas Ališkevičius

Nuoširdžiai dėkojame varžybų rėmėjams: ūkininkams Mantei ir Vygantui Marcinkevičiams ir UAB "Skirlita" direktoriui Valdui Stasiukynui.

Plačiau

2019 m. spalio 13 d., vyko 31-tojo, Tenchi Bogyo Ryu mokyklos, sezono atidarymo šventė. Tuo pačiu buvo paminėta Alytaus tradicinio aikido klubo 20 metų jubiliejus. Renginio metu pademonstruota parodomoji aiwakido programa. Federacijos prezidentas, Iemoto, kovos menų profesorius Vladimiras Lisicynas įteikė alytiškiams įvairaus lygio Dan laipsnio sertifikatus, titulus ir pedagoginius laipsnius (kovinių menų srityje) patvirtinančius dokumentus. Taip pat už svarų indėlį Alytaus tradicinio aikido klubo veikloje įteikti federacijos ženkleliai, garbės, IV laipsnio medaliai, IV ir III laipsnio ordinai.

Spalio 8-ąją Sei Soke Vladimiras Lisicynas šventė gimtadienį. Nuoširdžiausi sveikinimai.

Plačiau

2019 m. birželio 15 d. sveikinome Alytaus miestą ir miestiečius su gimtadieniu. Ta proga paruošėme japoniško kovinio meno AiWa Ki Do parodomąją programą.

Plačiau

2019 gegužes 4 dieną Alytuje, jaunimo parke vyko tradicinė šeimų šventė "Alytus - viena šeima". Renginio metu buvo demonstruojama Alytaus tradicinio aiwakido klubo parodomoji programa.

Plačiau

2019 m. vasario mėn. 15 d. vyko šaudymo pneumatiniu šautuvu varžybos skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti.

Renginyje dalyvavo: karinių oro pajėgų seržantas Gintaras Ališkevičius, Lietuvos kariuomenės atsargos kapitonas Saulius Augustinavičius, Kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono štabo seržantas Dainius Janulevičius, Lietuvos kariuomenės majoras Vytautas Kilinskas.

Renginio svečiai pasidalino mintimis apie savo tarnybą, taip pat egzaminavo varžybų dalyvius Lietuvos istorijos klausimais.

Nugalėtojo taurę pelnė Valdas Stasiukynas!

Dėkojame: Lietuvos šaulių sąjungos A. Juozapavičiaus 1-ąjai rinktinei ir jos vadui Skirmantui Valatkevičiui, Kapitonui Sauliui Augustinavičiui, už gražias knygas Valdui Stasiukynui, Visvaldui Dambrauskui, Alvydui Lanauskui, Tautvydui Lanauskui, Tomui Mickevičiui, Linui Neveckai, Almai Žekonienei, Liutaurui Nauckūnui už pagalbą organizuojant varžybas.

Plačiau

2018 m. gruodžio 15 d. vyko tradicinės šaudymo iš lanko varžybos. Susirinkę klubo nariai bei jų artimieji turėjo progą parodyti savo meistriškumą ir praleisti smagiai laiką. Renginyje taip pat dalyvavo ilgametis klubo narys, Lietuvos kariuomenės kapitonas, išminavimo subtilybių žinovas Arūnas Janušonis. Arūnas pasidalijo su renginio dalyviais apie kario profesiją, išminavimo darbo specifiką.

Bendroje įskaitoje nugalėtojais tapo:

I vieta –Tomas Ališkevičius

II vieta – Alma Žekonienė

III vieta – Vakaris Samauskas

Dėkojame UAB „ Skirlita“ direktoriui Valdui Stasiukynui už finansinę paramą.

A.Janušoniui, A. Lanauskui, V. Dambrauskui, L.Glaveckui, A. Žekonienei, T.Mickevičiui, K.Arlauskui, T. Lanauskui už pagalbą organizuojant renginį.

Plačiau

2018 m. spalio mėn. 14d. Vilniuje, Lietuvos Tradicinio Aikido Federacijos Centre, pasaulinės Tenchi Bogyo Ryu mokyklos pagrindinėje būstinėje vyko jubiliejinė 30-oji sezono atidarymo šventė. LTAF prezidentas, pasaulinis didmeistris, Soke Vladimiras Lisicynas susirinkusiems priminė lemtingus Lietuvai 1988 metus: kūrėsi Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, prasidėjęs tautos atgimimas inspiravo ir pirmąją Lietuvos aikido mokyklos atsiradimą. Vienas iš Soke bendražygių Leopoldas Tarakevičius taip pat šventės dalyviams papasakojo apie aikido mokyklos kūrimosi aplinkybes. Renginio metu Tenchi Bogyo Ryu mokyklos mokiniai sveikino savo mokytoja Vladimirą Lisicyną gimtadienio proga. Dalyviams, garbės svečiams, buvusiems ir esamiems mokyklos nariams Soke įteikė įvairius sertifikatus, padėkas, dovanėles. Alytiškiams Tautvydui Lanauskui įteikta IV Dan sertifikatas, Visvaldui Dambrauskui III Dan serifikatas, Alvydui Lanauskui II DAN (pagal pilną programą ) Tokumu Kikan (spec. tarnybų ) sertifikatas. Dėkojame Dainiui Ščiglinskui už pagalbą organizuojant kelionę į nuostabią šventę.

Plačiau

2018 m. birželio 18 d. vyko Alytaus tradicinio aikido klubo treniruočių (2017- 2018 m.) sezono uždarymo šventė. Tradiciškai renginio metu pagerbti aktyviausi klubo nariai, sensei padėjėjai. Įteiktos padėkos už dalyvavimą renginyje "Aš myliu Alytų", taip pat egzamininiai sertifikatai. Klubo vadovas Jonas Baliutis įteikė padėkas už finansinę paramą: Arūnui Vailioniui, Vytautui Sinkevičiui bei Dainiui Ščiglinskui.

Plačiau

2018 m. birželio mėn. 15-17 d. Alytus šventė 437 metų gimtadienį. Pasaulinė Tenchi Bogyo Ryu mokykla, Alytaus tradicinio Aiwa Ki Do klubas miestui dovanoja parodomąją programą.

Vytautui Sinkevičiui ir Zenonui Šilinskui dėkojame už puikias nuotraukas.

 

 

 

Plačiau

2018 m. vasario 15 d. vyko šaudymo pneumatiniu šautuvu varžybos skirtos Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui pažymėti.

Nugalėtojai bendroje įskaitoje: I-oji vieta - Simas Veniukevičius, II- oji vieta - Edvinas Levulis, III-oji vieta - Edvardas Vinerskas. Už pagalbą organizuojant varžybas dėkojame: Alvydui, Vytautei, Enrikai, Liutaurui, Visvaldui, Lietuvos Kariuomenės atsargos kapitonui Sauliui Augustinavičiui, LŠS Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vado pavaduotojui - vyr. ltn. Juozui Luckui ir LŠS Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės, Vyr. logistikos ir personalo specialistei, vyr. ltn. Joanai Kalantaitei.

Plačiau

Nuo 2007 m. tęsiame tradiciją kasmet gruodžio mėnesį surengti šaudymo iš lanko varžybas. Ne išimtis ir šie metai. 2017 m. gruodžio 9 d. vyko tradicinės šaudymo iš lanko varžybos "Kalėdos 2017". Gausus būrys aiwakido mokinių varžėsi šaudymo iš pneumatinio šautuvo bei iš lanko rungtyse. Pastarojoje varžėsi ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai. Šventinę nuotaiką sukūrė ne tik azartas, konkurencija, geranoriškumas, bet ir kalėdinė dvasia - visa tai tilpo kiekvieno varžybų dalyvio širdyje.

Dėkojame Zenonui už puikias fotografijas ir įamžintas akimirkas, sensei padėjėjams (Senpai) už pagalbą renginio metu, Vytautui Sinkevičiui už finansinę paramą.

Plačiau

2017 m. spalio 8 d., Vilniuje vyko 29-ojo TBR mokyklos sezono atidarymo šventė. Tradiciškai visus susirinkusius dalyvius pasveikino ir naujų užmojų bei sėkmingų metų linkėjo Lietuvos tradicinio aikido federacijos prezidentas, Soke Vladimiras Lisicynas.  Renginio kulminaciją vainikavo dalyvių pasirodymai, tarp kurių  savaisiais džiugino ir alytiškiai: Girius Ščiglinskas, Gediminas Vabolys, Toma Stankevičiūtė, Liutauras Nauckūnas, Edvardas Vinerskas, Enrika Glušauskaitė. Po pasirodymų federacijos nariams teko garbė savose rankose laikyti  Soke Vladimiro Lisicino įteiktus įvairaus rango titulus ir pedagoginių laipsnių sertifikatus.
Be to, Spalio 8 d. šį kartą tapo dviguba švente - paminėjome Soke gimimo dieną. Mokiniai žodžiais ir širdimi reiškė TBR mokyklos pagrindiniam mokytojui šilčiausius linkėjimus ir gražiausius sveikinimus. Tikimės, jog nuoširdžiai siųsti norai išsipildys.

Plačiau

2017 m. rugsėjo mėn. 22-28 d. Pietų Korėjoje, Chungju mieste vyko 17-asis kovinių menų festivalis, kurį organizavo pasaulinė kovinių menų sąjunga (WoMAU). Rugsėjo 21-23 d. festivalio formatu, vyko WoMAU 16-oji konferencija (General Meeting). Konferencijoje dalyvavo nuolatinė WoMAU narė nuo 2002 m. Lietuvos tradicinio aikido federacija, kuriai atstovavo viceprezidentas, Alytaus tradicinio aikido klubo pirmininkas Jonas Baliutis.

Plačiau

2017 m. birželio mėn. 19 d. vyko tradicinė sezono uždarymo šventė. Renginio metu įteikti egzamininiai sertifikatai ir Kyu/Dan diržai. Verta paminėti Gustę Sinkevičiūtę, Aleksandrą Dubicką laikius pirmąjį TBR mokyklos egzaminą.
Taip pat sveikiname išlaikius Gendai Dento tekina II Dan laipsnio egzaminą: Visvaldą Dambrauską, III Dan laipsnio Tautvydą Lanauską,  Korai Dento Tekina: Tanto Jutsu (savigynos puolimo su peiliu), Goshin Jutsu (savigynos) II Dan laipsnio: Alvydą Lanauską.

Klubo vadovas, Sensei, Dai Shihan Jonas Baliutis padėjėjams ir aktyviausiems Dojo aiwakidokams įteikė federacijos padėkas bei įvairias dovanėlias.

Plačiau

Kaip ir kiekvienais metais praūžė, prašurmuliavo Alytaus miesto gimtadienio šventė ir jos renginiai. Alytaus tradicinio aiwakido klubas tęsia tradiciją ir dovanoja miestelėnams bei svečiams prodomąją programą. 
Džiugu buvo matyti tiek susirinkusių smalsuolių, tėvelių, draugų bei pažįstamų. 
Ačiū klubiečiams Alvydui Lanauskui ir Visvaldui Dambrauskui už pagalbą kuriant parodomąją programą.
Už geranorišką pagalbą dėkojame sporto klubo „Atomas“ vadovei Dovilei Rimašauskienei. Už puikias nuotraukas Vytautui Sinkevičiui. 
Dėkojame visiems susirinkusiems!

 

Plačiau

Birželio 3 d. Alytus tapo visos Lietuvos sporto sostine. Į miestą atkeliavo didžiausias sportinis kultūrinis renginys "Olimpinė diena". Renginyje dalyvavo 72 sporto rungčių atstovai. Olimpinės dienos deglą, kartu su sportiškiausiais alytiškiais nešė ir olimpiečiai: Brigita Virbalytė, Simona Krupeckaitė, Mindaugas Griškonis, parolimpietis alytiškis Algirdas Tatulis. 

Lietuvos tradicinio aikido federaciją atstovavo Alytaus Dojo "Meiyu Kan".

Plačiau

2017 m. gegužės 6 d., Alytuje, Jaunimo Parke vyko tradicinė šeimų šventė "Alytus - viena šeima". Šiltą gegužės šeštadienį, šiltomis širdimis, Alytuas tradicinio Ai Wa Ki Do klubas demonstravo kovinių menų, Hatamoto Jutsu, sugebėjimus.

Plačiau

Knygos autoriaus, vyriausias mokyklos mokytojas, Sei Soke, kovos menų profesorius, WoMAU organizacijos signataras Vladimiras Lisicynas pristatė savo pirmąją knygą. Tai ilgametės teorinės ir praktinės patirties rezultatas. Knygoje pateikiama kovinio meno AI WA KI DO-no BU istorija, metodologija, TBR mokyklos vieta pasaulinėje kovinių menų bendruomenėje.

Knygos pristatymo šventėje dalyvavo TBR mokyklos, Alytaus Dojo Sensei ir mokiniai: A.Lanauskas, V.Dambrauskas, S.Augustinavičius.

Sauliui dėkojame už saugią kelionę į Vilnių!

Plačiau

Vasario 15 d. vyko šaudymo pneumatiniu šautuvu varžybos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Varžybų dalyviai buvo suskirstyti į penkias amžiaus grupes.
Dėkojame klubo nariams: Arūnui Janušoniui, Sauliui Augustinavičiui, Raimundui Mansevičiui, Alvydui Lanauskui, Visvaldui Dambrauskui už gražiai ir organizuotai pravestas varžybas.


Lietuva mūsų širdyse.

Plačiau

Gruodžio 10 d. vyko tradicinės (dešimtąjį kartą) šaudymo iš lanko, pneumatinio šautuvo ir kendo varžybos "Kalėdos 2016". Renginys skirtas ne tik klubo lankytojams, bet ir jų šeimos nariams. Šaudymo iš lanko rungtyje norą dalyvauti išreiškė gausus būrys tėvelių. Varžybų dalyvius taip pat aplankė nuotaikingas Kalėdų senelis, atvežęs iš tolimosios Laplandijos Kalėdinius linkėjimus.

Varžybų nugalėtojo taurę pelnė Teodoras Diškevičius. Sveikiname!

Dėkojame varžybų organizavimo pagalbininkams VŠĮ "Žaliasis lankas", Lietuvos šaulių sąjungos Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vado pavaduotojui Juozui Luckui, Dariui Vitoniui, Jūratei Marčiulaitienei.

Plačiau

2016 m. spalio mėn. 16 d. LTAF centre, Vilniuje, vyko 2016-2017 m. sezono atidarymo šventė. Alytaus Dojo atstovavo: Girius Ščiglinskas, Tomas Šreiberis, Juras Pėstininkas, Edvinas Levulis, Gediminas Vabolys, Augustas Ivanauskas. Nuoširdžiai dėkojame Dainiui Ščiglinskui ir Sauliui Augustinavičiui už pagalbą organizuojant išvyką.

Plačiau

2016 m. rugsėjo 1-3 d. Pietų Korėjoje vyko World Martial Arts Union (WoMAU), liet. Pasaulinės kovinių menų sąjungos 15-oji  metinė konferencija. Lietuvą šiame renginyje atstovavo Lietuvos tradicinio aikido federacijos viceprezidentas, Alytaus tradicinio aikido klubo pirmininkas Jonas Baliutis.Pasaulinė kovinių menų sąjunga vienija virš 30 pasaulio valstybių kurioms atstovauja daugiau kaip 40 nacionalinių kovinių menų federacijų.Konferencijos metu slaptu balsavimu patvirtinti sąjungos pirmininko Chung Wha-Tae pavaduotojai atstovaujantys Indiją ir Uzbekistaną.

Konferencijos metu priimti nauji nariai: Malaizija ir Senegalas.

Kelionės metu aplankyta Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Ban Ki-moon gimtinė.

Plačiau

2016 m. birželio mėn. 20 d. įvyko Alytaus Dojo mokslo metų uždarymo šventė. Renginyje gausiai dalyvavo klubo narių tėveliai ,šeimos nariai ,artimieji.

Šventės metu įteikti mokinio meistriškumą liudijantys sertifikatai ir diržai, padėkos už pagalba įvairiuose klubo renginuose. Tradiciškai išrinktas klubo narys padaręs didžiausią pažangą mokslo metais. Vienbalsiu klubo vadovybės sprendimu juo tapo Tomas Šreiberis .Nuoširdžiai dėkojame aiwakidokų artimiesiems už gražų ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Plačiau

2016 m. birželio 11 d. vyko TBR mokyklos aukščiausiojo meistriškumo laipsnio  egzaminai. Egzaminų komisijos pirmininkas  LTAF prezidentas Sei Soke V.Lisicynas.

Egzaminus pagal Tenchi Bogyo Ryu Gendai Dento Tekina Ai Wa Ki Do –no Bu programą sėkmingai išlaikė: S.Audustinavičius I Dan, V. Dambrauskas I Dan, T. Lanauskas II Dan, A. Urbonavičius II Dan, V. Lanauskas III Dan, A. Lanauskas VI Dan, pagal Tenchi Bogyo Ryu Korin Dento Tekina II DAN ( Tai Jutsu )

Plačiau
icon

SUSISIEKITE SU MUMIS! Atvykite išbandyti AI WA KI DO dabar!